p2o5

  • Lân (P2O5hh) - Phosphate Lân (P2O5hh) - Phosphate
    Yếu tố đa lượng Lân có vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành và vận chuyển các hợp chất hữu cơ trong cây, lân kích thích bộ rễ của cây phát triển và tạo điều kiện để cây có thể...
  • Thiếu lân Thiếu lân
    Bệnh sinh lý và tác nhân khác Thiếu phốt pho, ít có các triệu chứng thiếu hụt được nhìn thấy trên lá nhưng có ảnh hưởng đến chất lượng quả, gây biến dạng, lõi rỗng và thô, vỏ dày, quả mềm, khô nước, chua...
DMCA.com Protection Status