Phosphate

  • Lân (P2O5hh) - Phosphate Lân (P2O5hh) - Phosphate
    Yếu tố đa lượng Lân có vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành và vận chuyển các hợp chất hữu cơ trong cây, lân kích thích bộ rễ của cây phát triển và tạo điều kiện để cây có thể...
DMCA.com Protection Status