Delias aglaia

  • Sâu cuốn lá, sâu ăn lá Sâu cuốn lá, sâu ăn lá
    Sâu, sâu bướm Sâu non gặm nhấm làm khuyết lá, khi lớn chúng nhả tơ kéo vài lá non lại với nhau, rồi nằm bên trong cắn phá, làm cho lá bị khuyết, nếu nặng lá có thể bị cắn phá đến phân nửa, đôi khi chỉ còn trơ lại một đoạn gân chính ở gần cuống lá...
DMCA.com Protection Status