Ananas comosus

  • Cây dứa (thơm) Cây dứa (thơm)
    Cây CN ngắn ngày Cẩm nang cây dứa (thơm, khóm)(Pineapples, Ananas comosus): Đặc điểm sinh thái, cách trồng và chăm sóc, sâu bệnh hại cây dứa (thơm) và các bài viết liên quan...
DMCA.com Protection Status